Alle ressourcer i spil – et nyt mindset i kommunerne

Af FrivilligDanmark den 10. juni 2014

FrivilligDanmark har drøftet aktivt medborgerskab med en lang række kommunale direktioner og institutionsledere. Vi har med udgangspunkt i analyser og opgaver arbejdet med et nyt mindset i kommunerne.

Du kan læse mere neden for. Se også FrivilligDanmarks præsentation ”Den ny velfærdsalliance – et lokalsamfund hvor alle ressourcer bringes i spil” ved at klikke her.

Rigtig mange kommuner har igangsat processer, der skal udvikle et helt nye veje til velfærd. Fokus er nu på lokalsamfundet som et demokratisk ledet fællesskab, hvor alle ressourcer bringes i spil, og det giver et nyt værdigrundlag. Metoderne og italesættelsen er forskellig fra kommune til kommune, men grundlæggende er sigtet det samme.

Velfærd er ikke bare lig de ydelser, der produceres af det offentlige – og særligt af kommunerne.

Velfærd skabes i fællesskab. For at opretholde og videreudvikle velfærden i Danmark kræver det, at lokalsamfundene finder nye veje til at løse deres opgaver. En af vejene er at nytænke og styrke samspillet mellem det offentlige, borgerne selv, lokalsamfundet og det private erhvervsliv. Vi skal udvikle det, vi kalder fremtidens velfærdsalliancer.

Velfærdsalliancer handler om at bringe alle ressourcer i spil: borgerens, lokalsamfundets, civilsamfundets, erhvervslivets osv., så alle kan bidrage med deres unikke kompetencer og engagement. På den måde bliver summen af indsatsen større og bedre end den, de enkelte parter hver især bringer med sig ind i samarbejdet. Det giver bedre velfærd, bedre lokalsamfund og større livskvalitet for den enkelte.

Det betyder, at det aktive medborgerskab kommer i centrum ved:

  • En gensidig forpligtende dialog mellem kommune og borgerne med det formål at identificere borgernes ønsker og behov og nyttiggøre borgernes ressourcer i hele velfærdsproduktionen.
  • At borgerne indgår og bidrager i nye fællesskaber til gavn for sig selv og eventuelt andre.
  • At borgerne tager initiativer selv til gavn for sig selv og eventuelt andre.

Der er mange måder at være aktiv på: Man er aktiv i sit eget liv, aktiv i egen familie, aktiv i egen institution, aktiv i nære netværk, aktiv i civilsamfundet, aktiv i kommunalpolitik.

Det aktive medborgerskab favner frivillighed, men er meget andet og mere end frivillighed.

Velfærdsalliancerne medfører nye måder et producere velfærd på. Det kan være en kommunestyret produktion, hvor det aktive medborgerskab kan bestå i, at den enkelte borger udtrykker sine ønsker og behov – og byder ind med de ressourcer man kan. Det kan være samproduktion, hvor det aktive medborgerskab kan bestå i, at borgerne og kommunen indgår i nye fællesskaber, som producerer velfærd. Og endelig kan det være en egenproduktion, hvor borgerne går sammen om produktionen af velfærd, eventuelt faciliteret af kommunen eller ved brug af kommunale anlæg. Der er naturligvis en glidende overgang mellem de forskellige produktionsformer, men opdelingen er afgørende, fordi den skaber et større overblik over de forskellige roller, virkemidler og nødvendige kompetencer. Det illustrerer også de forskellige demokratiske former.

Det ligger lige for, at kulturen spiller markant ind i udviklingen af det nye mindset i kommunerne. Først og fremmest møder kulturen borgerne. Der kommer f.eks. 35 mill. borgere på bibliotekerne. Kulturen har dermed en direkte adgang til borgerne og er et væsentligt omdrejningspunktet for det aktive medborgerskab. En meget stor del af kulturinstitutionerne udspringer af et folkeligt engagement.

Læs også artiklerne:

Aktivt medborgerskab – et åbent vindue for kulturen
Bibliotekerne som omdrejningspunkt for aktivt medborgerskab
Folkeoplysningspolitik fremmer aktivt medborgerskab


Previous post:

Next post: